当前位置:首页 > 台湾剧 > 头文字D新剧场版:梦现_91y-官方-上下分客服 >

陇首霜晴,头文泗滨云晚,头文乍遥落。废榭苍苔,破台荒草,西楚霸图冥漠。记登临事 ,九日胜游,千载如昨 。更想像,晋客□归,谢生能赋继高作。###lǒng shǒu shuāng qíng ,sì bīn yún wǎn ,zhà yáo luò 。fèi xiè cāng tái ,pò tái huāng cǎo ,xī chǔ bà tú míng mò 。jì dēng lín shì ,jiǔ rì shèng yóu ,qiān zǎi rú zuó 。gèng xiǎng xiàng ,jìn kè □guī ,xiè shēng néng fù jì gāo zuò 。

罗带同心闲结遍。带易成双,新剧人恨成双晚 。欲写彩笺书别怨 。泪痕早已先书满。###luó dài tóng xīn xián jié biàn 。dài yì chéng shuāng ,新剧rén hèn chéng shuāng wǎn 。yù xiě cǎi jiān shū bié yuàn 。lèi hén zǎo yǐ xiān shū mǎn 。场版鸾坡凤沼 。轩冕倘来何足道。存养天真。安用浮名绊此身。###luán pō fèng zhǎo 。xuān miǎn tǎng lái hé zú dào 。cún yǎng tiān zhēn 。ān yòng fú míng bàn cǐ shēn 。

头文字D新剧场版:梦现_91y-官方-上下分客服

梦现劳生逸老。摆脱纷华须是早 。解绶眠云。林下何曾见一人。###láo shēng yì lǎo 。bǎi tuō fēn huá xū shì zǎo 。jiě shòu mián yún 。lín xià hé céng jiàn yī rén 。梦后楼台高锁,头文酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时。落花人独立,头文微雨燕双飞。###mèng hòu lóu tái gāo suǒ ,jiǔ xǐng lián mù dī chuí 。qù nián chūn hèn què lái shí 。luò huā rén dú lì ,wēi yǔ yàn shuāng fēi 。记得小苹初见,新剧两重心字罗衣 。琵琶弦上说相思。当时明月在,新剧曾照彩云归。###jì dé xiǎo píng chū jiàn  ,liǎng zhòng xīn zì luó yī 。pí pá xián shàng shuō xiàng sī 。dāng shí míng yuè zài ,céng zhào cǎi yún guī 。

头文字D新剧场版:梦现_91y-官方-上下分客服

彩袖殷勤捧玉钟。当年拚却醉颜红。舞低杨柳楼心月,场版歌尽桃花扇底风。###cǎi xiù yīn qín pěng yù zhōng 。dāng nián pīn què zuì yán hóng 。wǔ dī yáng liǔ lóu xīn yuè ,场版gē jìn táo huā shàn dǐ fēng 。从别后,梦现忆相逢。几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照,梦现犹恐相逢是梦中。###cóng bié hòu ,yì xiàng féng 。jǐ huí hún mèng yǔ jun1 tóng 。jīn xiāo shèng bǎ yín gāng zhào ,yóu kǒng xiàng féng shì mèng zhōng  。

头文字D新剧场版:梦现_91y-官方-上下分客服

头文危楼引望。天气犹寒花未放 。远思悠悠。芳草何年恨即休。###wēi lóu yǐn wàng 。tiān qì yóu hán huā wèi fàng 。yuǎn sī yōu yōu 。fāng cǎo hé nián hèn jí xiū 。

新剧仙踪何处。此去蓬山多少路。春霭腾腾。更在瑶台十二层。###xiān zōng hé chù 。cǐ qù péng shān duō shǎo lù 。chūn ǎi téng téng 。gèng zài yáo tái shí èr céng 。雀扇徐开鸾影转,场版日高舞动蛟龙。双瞻御座立昭容 。回班趋复道,场版环佩响丁东。###què shàn xú kāi luán yǐng zhuǎn ,rì gāo wǔ dòng jiāo lóng 。shuāng zhān yù zuò lì zhāo róng 。huí bān qū fù dào ,huán pèi xiǎng dīng dōng 。

寻遍江南麓。只有斑斑野菊 。梅花不遇我心悲,梦现一枝得见,梦现便是一年足。###xún biàn jiāng nán lù 。zhī yǒu bān bān yě jú 。méi huā bú yù wǒ xīn bēi ,yī zhī dé jiàn  ,biàn shì yī nián zú 。微香来自横网竹。飞度寒溪曲。落路寻人借问,头文谢他指向深深谷。###wēi xiāng lái zì héng wǎng zhú 。fēi dù hán xī qǔ 。luò lù xún rén jiè wèn ,头文xiè tā zhǐ xiàng shēn shēn gǔ 。

细风微揭碧鳞鳞。绣帏深 。不闻声。时见推帘,新剧笼袖玉轻轻。不似绮楼高卷幔,新剧相指点,总分明 。###xì fēng wēi jiē bì lín lín 。xiù wéi shēn 。bú wén shēng 。shí jiàn tuī lián ,lóng xiù yù qīng qīng 。bú sì qǐ lóu gāo juàn màn ,xiàng zhǐ diǎn ,zǒng fèn míng 。斜湾丛柳暗阴阴。且消停。莫催行。只恨夕阳,场版虽好近黄昏。得到钗梁容略住,场版无分做,小蜻蜓。###xié wān cóng liǔ àn yīn yīn 。qiě xiāo tíng  。mò cuī háng  。zhī hèn xī yáng ,suī hǎo jìn huáng hūn 。dé dào chāi liáng róng luè zhù ,wú fèn zuò ,xiǎo qīng tíng 。

冰岛剧