当前位置:首页 > 立陶宛剧 > 阿母_集结号-上下分-微信联系 >

阿母碧雾朦胧郁宝熏。和风容曳舞帘旌。花间千骑两朱轮。###bì wù méng lóng yù bǎo xūn 。hé fēng róng yè wǔ lián jīng 。huā jiān qiān qí liǎng zhū lún 。

月期花信尚参差。功名更难卜。何事四时俱好,阿母□一杯一曲。###yuè qī huā xìn shàng cān chà 。gōng míng gèng nán bo 。hé shì sì shí jù hǎo ,阿母□yī bēi yī qǔ 。点点轻黄减白,阿母垂垂重露生鲜 。肌香骨秀月中仙。雪满瑶台曳练。###diǎn diǎn qīng huáng jiǎn bái ,阿母chuí chuí zhòng lù shēng xiān 。jī xiāng gǔ xiù yuè zhōng xiān 。xuě mǎn yáo tái yè liàn 。

阿母_集结号-上下分-微信联系

绰约却宜长见,阿母清真不假余妍。殷勤与插小婵娟。要试尊前玉面。###chāo yuē què yí zhǎng jiàn ,阿母qīng zhēn bú jiǎ yú yán 。yīn qín yǔ chā xiǎo chán juān 。yào shì zūn qián yù miàn 。残腊初雪霁。梅白飘香蕊。依前又还是,阿母迎春时候 ,阿母大家都备。宠马门神,酒酌酴酥,桃符尽书吉利。###cán là chū xuě jì 。méi bái piāo xiāng ruǐ 。yī qián yòu hái shì ,yíng chūn shí hòu ,dà jiā dōu bèi 。chǒng mǎ mén shén ,jiǔ zhuó tú sū ,táo fú jìn shū jí lì 。五更催驱傩,阿母爆竹起。虚耗都教退。交年换新岁。长保身荣贵。愿与儿孙、阿母尽老今生,神寿遐昌,年年共同守岁。###wǔ gèng cuī qū nuó ,bào zhú qǐ 。xū hào dōu jiāo tuì 。jiāo nián huàn xīn suì 。zhǎng bǎo shēn róng guì 。yuàn yǔ ér sūn  、jìn lǎo jīn shēng ,shén shòu xiá chāng ,nián nián gòng tóng shǒu suì 。

阿母_集结号-上下分-微信联系

叶叶枝枝绿暗 ,阿母重重密密红滋。芳心应恨赏春迟。不会春工著意。###yè yè zhī zhī lǜ àn ,阿母zhòng zhòng mì mì hóng zī 。fāng xīn yīng hèn shǎng chūn chí 。bú huì chūn gōng zhe yì 。晚照酒生娇面,阿母新妆睡污胭脂 。凭将双叶寄相思。与看钗头何似。###wǎn zhào jiǔ shēng jiāo miàn  ,阿母xīn zhuāng shuì wū yān zhī 。píng jiāng shuāng yè jì xiàng sī  。yǔ kàn chāi tóu hé sì 。

阿母_集结号-上下分-微信联系

阿母东飞乌鹊西飞燕。盈盈一水经年见。急雨洗香车。天回河汉斜。###dōng fēi wū què xī fēi yàn 。yíng yíng yī shuǐ jīng nián jiàn 。jí yǔ xǐ xiāng chē 。tiān huí hé hàn xié 。

阿母离愁千载上。相远长相望 。终不似人间。回头万里山。###lí chóu qiān zǎi shàng 。xiàng yuǎn zhǎng xiàng wàng 。zhōng bú sì rén jiān 。huí tóu wàn lǐ shān 。唱了,阿母后行吹渔家傲,阿母舞。舞了,念诗:手把丝纶浮短艇。碧潭清BC39风初静。未垂芳饵向沧浪,已见白鱼翻翠荇。###chàng le ,hòu háng chuī yú jiā ào ,wǔ  。wǔ le ,niàn shī :shǒu bǎ sī lún fú duǎn tǐng 。bì tán qīng BC39fēng chū jìng 。wèi chuí fāng ěr xiàng cāng làng ,yǐ jiàn bái yú fān cuì xìng 。

念了,阿母齐唱渔家傲,取钓竿作钓鱼势。###niàn le ,qí chàng yú jiā ào ,qǔ diào gān zuò diào yú shì  。阿母已见白鱼翻翠荇。任公一掷波千顷。不是六鳌休便领。清昼永。悠扬要在神仙境。###yǐ jiàn bái yú fān cuì xìng 。rèn gōng yī zhì bō qiān qǐng 。bú shì liù áo xiū biàn lǐng 。qīng zhòu yǒng 。yōu yáng yào zài shén xiān jìng 。

唱了,阿母后行吹渔家傲,阿母舞了,念诗:新月半钩堪作钓。钓竿直欲干云表。鱼虾细碎不胜多 ,一引修鳞吾事了 。###chàng le ,hòu háng chuī yú jiā ào  ,wǔ le ,niàn shī :xīn yuè bàn gōu kān zuò diào 。diào gān zhí yù gàn yún biǎo  。yú xiā xì suì bú shèng duō ,yī yǐn xiū lín wú shì le 。念了,阿母齐唱渔家傲。钓 ,出鱼。###niàn le ,qí chàng yú jiā ào 。diào ,chū yú 。

香港剧