当前位置:首页 > 韩国剧 > 爱不单行_亲朋-金豆-商人 >

静掩蓬门独惆怅,爱不单行从他芳草自菲菲。###jìng yǎn péng mén dú chóu chàng ,cóng tā fāng cǎo zì fēi fēi 。

板约红牙。歌翻白雪,爱不单行杯泛流霞。苏小情多,爱不单行潘郎年少,欢计生涯。###bǎn yuē hóng yá 。gē fān bái xuě ,bēi fàn liú xiá 。sū xiǎo qíng duō ,pān láng nián shǎo ,huān jì shēng yá 。轩窗临水人家。更门掩、爱不单行青春杏花。百万呼卢,爱不单行十千沽酒,不负韵华 。###xuān chuāng lín shuǐ rén jiā 。gèng mén yǎn 、qīng chūn xìng huā 。bǎi wàn hū lú ,shí qiān gū jiǔ ,bú fù yùn huá 。

爱不单行_亲朋-金豆-商人

爱不单行东风料峭寒吹面。低下绣帘休卷。憔悴怕他春见。一任莺花怨。###dōng fēng liào qiào hán chuī miàn 。dī xià xiù lián xiū juàn 。qiáo cuì pà tā chūn jiàn 。yī rèn yīng huā yuàn 。爱不单行新愁不受诗排遣。尘满玉毫金砚。若问此愁深浅。天阔浮云远。###xīn chóu bú shòu shī pái qiǎn 。chén mǎn yù háo jīn yàn 。ruò wèn cǐ chóu shēn qiǎn 。tiān kuò fú yún yuǎn 。苹汀蓼岸荻花洲。占断清秋。五湖景物供心眼,爱不单行几曾有、爱不单行一点闲愁 。梦里翩翩胡蝶,觉来叶叶渔舟。###píng tīng liǎo àn dí huā zhōu 。zhàn duàn qīng qiū 。wǔ hú jǐng wù gòng xīn yǎn ,jǐ céng yǒu 、yī diǎn xián chóu 。mèng lǐ piān piān hú dié  ,jiào lái yè yè yú zhōu  。

爱不单行_亲朋-金豆-商人

谢郎随分总优游。信任沉浮。恬然云水无贪吝,爱不单行笑分缠、爱不单行骑鹤扬州。只恐丹青妙笔,写传难尽风流。###xiè láng suí fèn zǒng yōu yóu 。xìn rèn chén fú 。tián rán yún shuǐ wú tān lìn ,xiào fèn chán  、qí hè yáng zhōu 。zhī kǒng dān qīng miào bǐ ,xiě chuán nán jìn fēng liú 。某惶恐端拜申禀某官(称呼)。某兹者共审庆集慈闱,爱不单行时临诞节。鹊巢载咏,爱不单行知功行之弥深;鹤发双垂,真古今之希有。某阻升堂而展拜,敢载酒以称觞 。寿算南山,更辑康宁之福;辞同下俚,聊申祝颂之忱。尚冀台慈,俯赐鉴瞩。###mǒu huáng kǒng duān bài shēn bǐng mǒu guān (chēng hū )。mǒu zī zhě gòng shěn qìng jí cí wéi  ,shí lín dàn jiē 。què cháo zǎi yǒng ,zhī gōng háng zhī mí shēn ;hè fā shuāng chuí ,zhēn gǔ jīn zhī xī yǒu 。mǒu zǔ shēng táng ér zhǎn bài ,gǎn zǎi jiǔ yǐ chēng shāng 。shòu suàn nán shān ,gèng jí kāng níng zhī fú ;cí tóng xià lǐ ,liáo shēn zhù sòng zhī chén 。shàng jì tái cí ,fǔ cì jiàn zhǔ 。

爱不单行_亲朋-金豆-商人

梅腊宾春 ,爱不单行瑞烟满、爱不单行华堂馥郁。还又祝、屏垂彩帨,觞称醽醁。南浦西山开寿域,朱帘画栋调新曲。庆彩衣、龙节侍慈萱,春长绿。双鹤发,齐眉福。一麟瑞,如冰玉。看国钩重见,五霞凝轴。王母瑶池鸾凤驭,麻姑金鼎神仙箓。数从今、椿算到何时,蟠桃熟。###méi là bīn chūn ,ruì yān mǎn 、huá táng fù yù 。hái yòu zhù  、píng chuí cǎi shuì ,shāng chēng líng lù 。nán pǔ xī shān kāi shòu yù ,zhū lián huà dòng diào xīn qǔ 。qìng cǎi yī 、lóng jiē shì cí xuān ,chūn zhǎng lǜ 。shuāng hè fā ,qí méi fú 。yī lín ruì ,rú bīng yù 。kàn guó gōu zhòng jiàn ,wǔ xiá níng zhóu 。wáng mǔ yáo chí luán fèng yù  ,má gū jīn dǐng shén xiān lù 。shù cóng jīn 、chūn suàn dào hé shí ,pán táo shú 。

嗟来咄去,爱不单行被天公、爱不单行把做小儿调戏。蹀雪龙庭扫未久,还促炎州行李。不半年间,北胡南越,一万三千里。征衫着破,著衫人、可知矣。###jiē lái duō qù ,bèi tiān gōng 、bǎ zuò xiǎo ér diào xì 。dié xuě lóng tíng sǎo wèi jiǔ ,hái cù yán zhōu háng lǐ 。bú bàn nián jiān ,běi hú nán yuè ,yī wàn sān qiān lǐ 。zhēng shān zhe pò ,zhe shān rén 、kě zhī yǐ 。问讯东来,爱不单行知□谁先后。称仙友。十花为偶。近有江西守。###wèn xùn dōng lái ,爱不单行zhī □shuí xiān hòu 。chēng xiān yǒu 。shí huā wéi ǒu 。jìn yǒu jiāng xī shǒu 。

雪径深深,爱不单行北枝贪睡南枝醒。暗香疏影。孤压群芳顶。###xuě jìng shēn shēn  ,běi zhī tān shuì nán zhī xǐng 。àn xiāng shū yǐng 。gū yā qún fāng dǐng 。玉艳冰姿 ,爱不单行妆点园林景 。凭阑咏 。月明溪静。忆昔林和靖。###yù yàn bīng zī ,爱不单行zhuāng diǎn yuán lín jǐng 。píng lán yǒng 。yuè míng xī jìng 。yì xī lín hé jìng 。

春色融融,爱不单行东风吹散花千树。雪香飘处。寒食江村暮。###chūn sè róng róng ,dōng fēng chuī sàn huā qiān shù 。xuě xiāng piāo chù 。hán shí jiāng cūn mù 。左掖看花,爱不单行多少词人赋。花无语。一枝春雨。惟有香山句。###zuǒ yè kàn huā  ,duō shǎo cí rén fù 。huā wú yǔ 。yī zhī chūn yǔ 。wéi yǒu xiāng shān jù 。

帕劳剧